BESZÁMOLÓ A KÉPVISELO-TESTÜLET 2012. OKTÓBERI ÜLÉSÉROL

  42

  Napirend előtt a polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy továbbra is folyik a csatornázás. Felhívta a figyelmet, hogy minden gondot a kivitelezőknek kell jelezni, azonban ebben segítséget nyújt az önkormányzat, illetve a beruházó által működtetett ügyfélszolgálat is. A polgármester felhívta mindenki figyelmét arra, hogy amennyiben gondja van a csatornaépítéssel, azt jelezze a helyszínen az építésvezetőnek. vagy írásban a polgármesternek, illetve a közműtársaságnak, vagy az építést végző konzorciumnak a Polgárok Házában. A kivitelezőnek ugyanis kötelessége minden lakossági panaszt kivizsgálni.

  A polgármester ezután arról beszélt, hogy a középületek energetikai korszerűsítésére kiírt közbeszerzési eljárás első körben eredménytelen volt, zajlik a 2. közbeszerzési eljárás, amelyen 5 cég vesz részt. A megismételt eljárás miatt pedig rekordcsúszást ér el ez a pályázat, illetve beruházás.

  A polgármester szólt arról, hogy a Településfejlesztési és Közrendvédelmi Bizottság kzbiztonsági fórumot rendezett, ahol bemutatkozott az új rendőrőrsparancsnok, Hopka János rendőr alezredes. A fórumon elhangzottakból kiemelte, hogy a megszaporodtak a lopások, a besurranások, ezek ellen pedig a rendőrségnek lépni kell.

  Kiemelte a polgármester, hogy a polgármesteri hivatal rendkívül leterhelt, idén 17 törvény változott, amelyeket a helyi rendeletekben is követni kell, így eddig 7 helyi rendeletet kellett átdolgozni, és a képviselőknek is elfogadni. Emellett nagyon sok a hivatalban az ellenőrzés is. „Ekkora változás az önkormányzatiság léte óta nem érintette az önkormányzati munkát”- emelte ki a polgármester.

  A beszámolót a képviselők 7 igen szavazattal elfogadták.

  Az első napirendi pont az önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-tervezet volt. Ez rendszeres feladat, amely arra szolgál, hogy negyedévente „átvezessék” a pénzügyi mozgásokat a rendeletbe is. Emellett néhány pénzügyi támogatásról is döntöttek. Így a civil szervezetek közül a Tárnoki Kézimunka Klub kiállításrendezésre kapott támogatást, míg a Tárnokőr Egyesület a működéshez. Emellett a képviselők megszavazták a Mesevár óvoda járdaépítéséhez szükséges pénzt, valamint a HÉSZ módosításához szükséges anyagi forrást is.

  A napirendi pontot ezután a képviselők 7 igen szavazattal elfogadták.

  Ugyancsak 7 igen szavazattal fogadták el a képviselők azt a rendeletet, amelyben Tárnok Nagyközség Önkormányzata további 1 évre anyagi támogatást biztosít a településen folyó HPV-oltási programhoz.

  A harmadik napirendi pontban az üzletek éjszakai nyitva tartásáról volt szó. A témával kapcsolatosan külön ülést tartott az illetékes bizottság. A rendeletbe szövegszerűen az került, hogy a szombatot és ünnepnapot megelőző napon 24 óráig tarthatnak nyitva a szórakozóhelyek. A vita során azonban az is elhangzott, hogy az embereknek a nyugalomhoz, a szórakozáshoz és a vállalkozásoknak a működéshez is joguk van. Épp ezért engedélyezi az önkormányzat éjfélig a nyitva tartást. Cserébe viszont nem sérülhet rendszeresen a lakók nyugalma. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha egy vállalkozó nem tart rendet az üzletében, a rendőrök, a közterület-felügyelők büntetni fognak. Persze a képviselők kiemelték, hogy ehhez a tárnoki rendőröknek is meg kell tanulniuk, mi a csendháborítás és hogy az 20.000 forintra büntethető. Elvégre mindenki tisztában van azzal, hogy nem a nyitva tartással, hanem a hangoskodással van a baj.

  A napirendet a képviselők 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadták.

  A negyedik napirendi pontban a képviselők hatályon kívül helyezték a lakáscélú helyi támogatásokról szóló rendeletet, mert megszűnt a rendelet mögötti szabályozást nyújtó törvény és a költségvetési támogatás is.

  Az előterjesztést a képviselők 7 igen szavazattal elfogadták.

  A következő napirendben a képviselők értékelték a 2007 óta létező négyéves gazdasági programot, illetve azt, mennyire sikerült aszerint haladni, gazdálkodni. Az értékelés szerint a testület tudja folyamatosan teljesíteni a vállalásait.

  Az előterjesztést 4 igen szavazattal a testület elfogadta.

  Ezután a képviselők 7 igen szavazattal elfogadták talajterhelési díjról szóló rendelet módosítását, miszerint a 70 évet betöltött, egyedül élő tárnoki lakosok abban az esetben, ha a csatornára indokoltan nem tudnak rákötni, 1 évre mentességet kaphatnak a talajterhelési díj megfizetése alól.

  A helyi adókról szóló rendelet kapcsán a képviselők egységesen kifejezték szándékukat, hohy a helyi vállalkozásokat segítő adózási rendszert akarnak kialakítani. Az is alapelv, hogy adót emelni évente csak egyszer lehet, csökkenteni viszont bármikor. Azonban addig, amíg nem biztos az önkormányzat jövő évi finanszírozása, a településfejlesztési bizottság javaslata alapján akkor térnek vissza a döntésre, amikor ismerik a központi költségvetést.

  Ezt a képviselők 7 igen szavazattak támogatták.

  Ugyancsak 7 igen szavazattal támogatták a képviselők, hogy a település vegyen részt a Bursa Hungarica ösztöndíjprogramban.

  Ezután a képviselők egyhangúlag támogatták azt a megállapodást, amelyet az önkormányzat a kormányhivatallal köt, s amely alapján az önkormányzati dolgozók közül 5 fő januártól ott dolgozik. Irodát és irodaberendezést is az önkormányzat biztosít a működéshez.

  A következőkben a képviselők 7 igen szavazattal támogatták hogy Tárnok is vegyen részt egy kistérségi szilárdhulladék-kezelő társaság megalapításában. A vita során elhangzott, hogy erre azért van szükség, mert a törvény értelmében jövőre 8 évre kell valakivel megkötni a szilárd hulladék szállítására vonatkozó szerződést. Mivel Tárnokon eddig egy joghézagnak köszönhetően volt alacsony a szemétdíj, ez biztosan növekedni fog – az FKF ezt már jelezte az önkormányzatnak. Viszont ha az önkormányzat a saját cégével szerződik, akkor azon keresztül a 3 település vélhetően kedvezőbb szemétdíjat tud elérni.