Elfogadták településünk 2013. évi költségvetését

  59

  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-a alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 1-jén lépett hatályba.

  A törvényi kötelezettségnek megfelelően Szolnoki Gábor polgármester az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tervezetét a testület február 7-ei ülésén terjesztette elő.

  A Képviselő-testület 2012. novemberi ülésén elfogadta a 2013. évi költségvetés koncepcióját, meghatározta a tervezési irányelveket, a rendelet-tervezet előkészítése az abban foglaltaknak megfelelően folyt.

  A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg.

  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv (Mötv.) a jelenleginél differenciáltabb feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára.

  A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

  A 2013. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

  1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.

  2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.

  3. A szociálisan rászorultak támogatása.

  4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.

  5. Tudatos településüzemeltetés és fejlesztés.

  A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza mindazon előirányzatokat – címenként, bevételi és kiadási előirányzat-csoportonként és a kiemelt előirányzatokat – melyeket a költségvetési törvény és egyéb jogszabályok előírnak, valamint a Képviselő-testület 2013. évre vállalt kötelezettségeit. A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza ezen kívül a nem kötelezően ellátandó, a Képviselő-testület által felvállalt feladatok finanszírozását.

  A Képviselő-testület a beterjesztett tervezet alapján a 2013. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzatát 847.651 ezer forintban, a kiadási előirányzatok főösszegét 847.651 ezer forintban állapította meg.

  A részletes adatok önkormányzatunk honlapján, a rendeletek menüpont alatt találhatók.

  Polgármesteri Titkárság