ELADÓ TÁRNOKI INGATLAN – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  210

  Pályázati dokumentáció:

  1741/50 hrsz.- ú1073 m2 kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan – Tárnok, Ilona u. 10/b. víz, villany, gáz, csatorna közmű az ingatlan előtt.

  Az ingatlan megnevezése kivett beépítetlen terület, Vt-6 településközponti terület.

  A településközpont vegyes területen több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, üzemanyagtöltő és sportlétesítmény helyezhető el. A területen a vonatkozó jogszabály figyelembevételével kivételesen elhelyezhető nem zavaró hatású gazdasági építmény és terepszint alatti építmény is, legfeljebb a beépítettség 30 %-ig.

  Az ingatlan beépítési százaléka: 50 %

  Értékesítési ár: minimum 13.627.000,- Ft.

  Fizetés módja: átutalással, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül

  Ajánlati biztosíték: 1.000.000,- Ft

  Az Önkormányzat az ajánlati biztosíték után költséget nem számol fel, kamatot nem fizet, kivéve ha a visszafizetési határidőt elmulasztja.

  Az Önkormányzat az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása esetén, illetve – a pályázatok elbírálását követően – a nem nyertes pályázók részére 8 munkanapon belül visszafizeti.

  A nyertes pályázó esetében a befizetett ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, de ha a szerződés megkötése neki felróható vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot elveszti.

  Befizetés: átutalással, csekken vagy pénztárba a pályázati ajánlat benyújtásának határideje lejárta előtt.

  Ajánlati kötöttség: A pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejár.

  A pályázó, pályázati ajánlatához a pályázati felhívásban meghatározott időpontig, de legalább a benyújtási határidő lejártától számított 45 napig – illetve ha harmadik személy részére jogszabályban vagy szerződésben elővásárlási jog van biztosítva, az arról lemondó jognyilatkozat kézhezvételétől számított 20 napig – kötve van, kivéve, ha az Önkormányzat ezen határidőn belül a pályázaton nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

  Amennyiben a pályázó az ajánlati kötöttségének ideje alatt pályázati ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett biztosítékot elveszti.

  Pályázati ajánlatok benyújtásának határideje: 2013. április 5.

  Pályázati anyagok benyújtásának módja, helye: Írásban, Tárnok Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal B épület I. emelet (Titkárság)

  Pályázati ajánlatok felbontásának helye, ideje: Tárnok Polgármesteri Hivatal, 2013. április 5-ét követő 10 napon belül

  Eredményhirdetés módja, ideje: Írásban az elbírálást követő 8 munkanapon belül valamennyi pályázónak

  Ajánlati kötöttség ideje: 45 nap

  Az Önkormányzat azon jogát fenntartja, hogy

  A versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilváníthassa

  A nyertes pályázó visszalépése esetén jogosult a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kötni

  A pályázattal kapcsolatban további információ kapható: Polgármesteri Hivatal (2461 Tárnok, Dózsa Gy. u. 150., tel: 23-387-019, 387-031)

  Pályázaton történő részvétel feltételei:

  1. A pályázat résztvevője lehet:

  Természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma.

  Ha a pályázó jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázónak a beadáshoz képest 30 napnál nem régebbi hiteles cégmásolatát.

  Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.

  Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait (név, anyja neve, születési hely, idő, adóazonosító, személyi igazolvány szám).

  2. Az önkormányzati ingatlan megvételére a megjelölt határidőn belül pályázat benyújtása.

  3. A pályázati határidő lejártáig a dokumentációban meghatározott pályázati feltételek teljesítése (ajánlati biztosíték befizetése)

  4. Írásban nyilatkozat arról, hogy nincs köztartozása

  5. Pályázatnak tartalmaznia kell:

  Pályázó neve, székhelye (lakóhelye), telefonszáma, faxszáma

  A megajánlott vételár összegét

  A pályázati ajánlat pénzügyi feltételeit, a fizetés módját és idejét

  A befizetett biztosítékról szóló igazolást

  A pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot

  A vállalt kötelezettséget