Tisztelt Tárnokiak!

  900  Papp Lajos: Húsvéti gondolatok

  (A szerző szívsebész orvos, a pécsi egyetem professzora.)

  Krisztus születésének misztériuma: a szeplőtelen fogantatás, az üldöztetés nehéz és szegény körülményei között való megszületés, a gyermeki tisztaság.

  ##IMG16980##

  Feltámadt Krisztus – Törley Mária szobra

  A világ, a keresztény világ legnagyobb ünnepe a Megváltó eljövetele.

  A karácsony misztériuma: a tiszta szeretet misztériuma.

  A húsvét üzenete: az ember, a felnőtté vált ember felelőssége földi életében. Nekünk, embereknek a mindennapi életre való felkészülés: a meg nem értés, a kiközösítés, a keresztút és a keresztre feszítés földi életünk szimbóluma.

  Minden ember, minden e világra született ember a Jóistentől megkapja a legnagyobb kegyelmet: a választás lehetőségét. Minden nap minden perce az egyént választás elé állítja. Indulhat a jó irányba, és indulhat a rossz irányba.

  A XXI. század zaklatott, veszélyekkel terhes időszakában sokan azt mondják, nagyon nehéz megkülönböztetni a rosszat a jótól. Pedig mi sem könnyebb ennél: Isten törvényeihez kell alkalmazkodnunk!

  Akkor viseli jól magát az ember, ha mindent a jóért és mindenkinek javára cselekszik, mert akkor veszi figyelembe Isten törvényeit.

  Istentől azért kaptuk az alkotó emberi képességet, az értelmet, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között.

  Jézus azt mondta nekünk: ‘Azt vegyétek számba, mit szeretnétek, hogy nektek tegyenek mások, és mit nem szeretnétek. Ebben rejlik minden. Ennek alapján nem tévedhettek.’

  Senki ne ámítsa magát, a jóért mindennap meg kell küzdeni. Mindennap le kell mondani a hiúságról, az önzésről, a bosszúvágyról, a kapzsiságról, és mindennap keresni kell az isteni mértéket: meddig teszek a magam javára úgy, hogy mások kárát nem okozom. Krisztus avégett jött a világra, hogy életével, keresztútjával, halálával példát adjon, hogy megváltsa az emberiséget.

  ##IMG16981##A tízparancsolat tiltó törvényeit egyetlen szóban foglalta össze: ‘Szeress!’ Szeress annyira, hogy akár életedet is föláldozd másokért, mások testi-lelki üdvéért.

  Aki a krisztusi elvek szerint kíván élni, nem kerülheti el a saját keresztútját. Minden testi szenvedést kárpótolhat az a lelki öröm (csak az kárpótolhatja), amelyet akkor érünk el, ha saját önző érdekeinkről lemondunk más ember(ek) javára, a közösség javára, az emberiség javára.

  Földi létünk nem csak szenvedés. A fájdalmak és örömök egymást váltogatják, mint ahogy a sötétséget felváltja a fény, és a fényt a sötétség. Van azonban egy állandó fény a sötétségben is: amikor tekintetünket a földről az égre emeljük, ahol a csillagok fényében is Isten világosságát találjuk meg.

  Nem volt hiábavaló Krisztus keresztútja. Nem hiábavaló mindennapi keresztutunk.

  www.katolikus.hu