Felhívás az ingatlanok és a közterületek tisztántartására

953

Lakókörnyezetünk tisztántartása érdekében Tárnok Nagyközség Önkormányzata és a Tárnoki Polgármesteri Hivatal az elkövetkező időszakban átfogó ellenőrzést végez a településen. 

Az Önkormányzat felhívja a település lakosságának figyelmét s egyben kéri, hogy az általuk lakott ingatlan és az ingatlan előtti közterület folyamatos rendben- és tisztántartásáról, a zöldterületek kaszálásáról, fűnyírásáról, gyomtalanításáról legyenek szívesek gondoskodni. A rendezett településkép kialakítása és fenntartása valamennyiünk közös érdeke! 

Fontos tudni, hogy a hatályos jogszabályok értelmében az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni:

– a település területén lévő ingatlan tisztántartásáról, megműveléséről, rendben tartásáról, gyomtól, gaztól való megtisztításáról, 

– a közterületen keletkezett szennyeződés megszűntetéséről, 

– az ingatlan előtti járdaszakasz és az úttestig terjedő teljes terület tisztántartásáról, rendszeres, legalább két hetente történő fűnyírásáról, 

– a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, 

– a járműbehajtók átereszeinek jókarban és tisztántartásáról, 

– az ingatlan előtti közterületen lévő növényzet ápolásáról, gallyazásáról, 

– az utcára kinyúló ágak levágásáról,

– az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területen történő elhelyezéséről, illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetéséről, 

 építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti területen) a tisztaság biztosításáról,

– közterületen építési, bontási anyagok tárolásához a közterület-foglalási engedély beszerzéséről.   

Az Önkormányzat képviseletében eljáró személy az alábbi felhívásnak megfelelően folyamatosan, fokozottan ellenőrizni fogja a munkálatok elvégzését. A látványosan elhanyagolt és gondozatlan területek használóira közigazgatási bírságot fogunk kivetni, illetve közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezünk.  

A lakossági hulladékkal kapcsolatban az Önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy az ingatlanhasználó a szervezett közszolgáltatást köteles igénybe venni és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a szolgáltató részére rendszeresen átadni. A szerződéseket a közszolgáltatóval együttműködve ellenőrizni fogjuk. Kérjük Önöket, hogy amennyiben nem rendelkezik szolgáltatási szerződéssel, haladéktalanul keresse fel az Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.-t.  

Az Önkormányzat felhívja a lakosság figyelmét, hogy az engedély nélküli hulladékgazdálkodási
tevékenység, valamint az illegális hulladéklerakás szigorúbb szankcionálása érdekében 2021.
március 1. napjától a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény is jelentősen módosult.
A hulladékgazdálkodási jogsértések esetén a korábbiaknál jelentősen magasabb összegű bírság szabható ki. A jelentős mennyiségű vagy veszélyes hulladékkal kapcsolatos cselekmények a Büntető Törvénykönyv hatálya alá tartoznak, elkövetésük esetén 3-5 év szabadságvesztés is kiszabható.

Kérjük, hogy az ingatlanán és annak közvetlen környezetében Ön is tegyen eleget kötelezettségének!

Ügyeljünk településünk tisztaságára, rendezettségére, környezetünk védelmére!

Tárnok, 2022. június

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal