Pályázati kiírás Védőnői Szolgálat intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére

290

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. november 16. napjától 2027. november 15. napjáig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2461 Tárnok, Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat, Fő u. 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése –családsegítés, házi segítségnyújtás, gyermekjóléti szolgálat-, tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, takarékos gazdálkodás, az intézmény közép-és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, munkáltatói jogok gyakorlása, az intézmény Alapító Okiratában, SzMSz-ben és az ellátások szakmai programjában foglalt tevékenységek és feladatok ellátása. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó védőnői szolgálat, valamint bölcsődei ellátás,- melyek szakmailag és szervezetileg önálló intézményegységek- jogszabályokban előírt feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, továbbá a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Felsőfokú végzettség a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. § (13) bekezdésében foglaltakra tekintettel a rendelet 3. számú mellékletének intézményvezetői munkakör betöltésére előírt szakképzettségek valamelyike és a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti mestervezető képzettség, vagy a 15/1998.(IV.30.) NM. sz. rendelet 2. sz. melléklet I. Alapellátásokra vonatkozó vezetői beosztáshoz előírt felsőfokú képesítés és a 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti mestervezető képzettség,
  • a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
  • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
  • büntetlen előélet, figyelemmel a Kjt. 20. § (2c) bekezdésében foglaltakra,
  • nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
  • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
  • cselekvőképesség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz; végzettséget igazoló okmányok másolata; az előírt szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása; az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmű összefoglalója; 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolást tartalmaz arra vonatkozóan is, hogy a pályázó megfelel a Kjt. 20 § (4) és (5) bekezdésében foglalt követelményeknek; nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy a Képviselő-testület döntéshozó ülésén kéri-e a pályázati eljárás napirendnek a zárt ülésen való tárgyalását; nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyaga nyilvánosságra hozható, vagy bizalmasan kezelendő oly módon, hogy csak az elbírálásban részt vevők ismerhetik meg; nyilatkozat arról, hogy kinevezése esetén a munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn; nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint; nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. november 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

2022. szeptember 18.

A pályázat kiírásával kapcsolatosan további információ Beleznai Enikő nyújt, a 06/23/387-019/126-os telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Tárnok Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150.). Kérjük a borítékon feltüntetni az 5465/2022. ügyiratszámot, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető”.

Elektronikus úton Beleznai Enikő részére a beleznai.eniko@tarnok.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után –pályázati határidőn belül, hiánytalanul benyújtott pályázatok-, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság általi személyes meghallgatásra kerül sor, majd a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt az intézményvezető kinevezéséről. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. októberi Képviselő-testületi ülés.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának honlapja, 2022. 08. 09.

A munkáltatóval kapcsolatos további információt a www.tarnok.hu honlapon szerezhet.