Elfogadták II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013. tanév iskolai tantárgyfelosztását.

  142

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

  Képviselő-testülete

  Előterjesztés

  a képviselő-testület 2012. november 22-i ülésére

  Tárgy: Javaslat a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013. tanév 2012. szeptember 1-jétől működő iskolai tantárgyfelosztásának jóváhagyásáról

  Tisztelt Képviselő-testület!

  A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt) újraszabályozta a nevelési-oktatási intézményt fenntartó települési önkormányzatok hatáskörét.

  „Nemzeti Köznevelési törvény

  83. § (2) A fenntartó

  g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját,”

  E törvénykezésnek megfelelően jóváhagyásra benyújtom a nevelőtestület által elfogadott, 2012/2013. tanév 2012. szeptember 1-jétől működő tantárgyfelosztását. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. 83. §. (2) bek. g) pontja értelmében a köznevelési intézmény fenntartója hagyja jóvá a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását. A tantárgyfelosztás jóváhagyását megelőzően, azt befolyásoló határozatokat fogadott el a Tárnok Nagyközség Képviselő-testülete. Így e dokumentum alapját képezi Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének

  – 110/2011. (VI. 16.) számú Önkormányzati Határozata

  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógia Szakszolgálat módosított Pedagógiai Programjáról, Házirendjéről és Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint alapító okiratáról.

  – 103/2012. (VI.21.) számú Önkormányzati Határozata

  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013. tanév beíratásáról, az indítható osztályok számának meghatározásáról, valamint maximális csoportlétszámok 10%-kal történő túllépésének engedélyéről szól.

  – 104/2012. (VI.21.) számú Önkormányzati Határozata

  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013. tanév beíratásáról, az indítható osztályok számának meghatározásáról, valamint maximális csoportlétszámok 10%-kal történő túllépésének engedélyezéséről szól.

  – 105/2012. (VI.21.) számú Önkormányzati Határozat

  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat 2012/2013. tanév beíratásáról, az indítható osztályok számának meghatározásáról, valamint maximális csoportlétszámok 10%-kal történő túllépésének engedélyezéséről szól.

  – 122/2012. (IX: 13.) számú Önkormányzati Határozat

  A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat státuszbővítésének engedélyezéséről.

  A képviselő-testület az iskola Pedagógiai Programjában elfogadta azokat az óraszámokat, melyeket az iskola tantárgyfelosztása tartalmaz (sport tagozat, emelt óraszáma az idegen nyelv, matematika – informatika tantárgyaknak). Az ebben a tanévben bevezetésre kerülő mindennapos testnevelés óraszámát a Nemzeti Köznevelési törvény írja elő az iskola számára. Alsó tagozatban ez nem jelent többlet óraszámot az iskolaotthonos tanítási forma miatt. A felső tagozaton pedig a sport tagozat óraszámát a 2011/2012-es tanévtől az óraterv már tartalmazta. A másik osztálynál sportköri formában teljesíti az iskola az előírást, ami eddig is, mint kötelező oktatási elem szerepelt a tantárgyfelosztásban.

  Az iskolai osztályok számát a képviselő-testület 2012. VI. 21-i ülésén meghatározta. (22 osztály+1 napközi+1tanulószoba).

  Az engedélyezett pedagógus álláshelyet a képviselő testület 2012. IX. 13-i ülésén 46,5fő pedagógus + 0,5fő könyvtáros álláshelyben határozta meg.

  Ezen önkormányzati határozatok alapján a következő törvényi rendelkezések figyelembevételével történt a tantárgyfelosztás összeállítása (a tantárgyfelosztás az előterjesztés 1. számú melléklete)

  A tantárgyfelosztás az intézmény legfontosabb munkaügyi és szakmai dokumentuma, amely teljesen konkrét, pontos információt nyújt a pedagógusok kötelező óraszámban és a kötelező órán kívül megtartott munkájáról.

  Megállapítható a szakos ellátás, illetve az, hogy a pedagógusok a végzettségüknek és szakképesítésüknek megfelelő tantárgyakat tanítják-e. Az iskolában a technika tantárgyat tapasztalt, de nem a szakjuknak megfelelő kollégák tanítják a Nkt. 90.§-a alapján. Így a szakos ellátottság 98%-os az iskolában. Részmunkaidőben 4 fő dolgozik, amit az adott tantárgy alacsony óraszáma indokol. Így a részmunkaidősök munkaidő hányadát a többi kolléga túlmunkában látja el. A csoportok változása és az óraszámi változások (s a várható átalakulás) miatt ez így gazdaságosabb mind az iskola, mind az önkormányzat számára.

  A tantárgyfelosztás tartalmazza még azokat a kötelező órakedvezményeket (közalkalmazotti tanács, munkaközösség vezető, diákönkormányzat vezető, osztályfőnök) minimum szinten, melyeket a KJT., a KT. előírások alapján kapják a pedagógusok.

  A tantárgyfelosztásban az ellátandó órák száma: 979,5 óra/hét, melyből 12,5 óra túlmunkában van ellátva. Ez nem haladja meg a Pedagógiai Program elfogadáskor jelzett többletóra számának a 2. évre eső igényét (36/4*2=18 óra).

  Az ellátandó feladat létszám igénye mindösszesen teljes munkaidőre átszámolva 47 fő, ami megegyezik az engedélyezett létszámmal.

  A tantárgyfelosztás megmutatja a tanulói időkeret felhasználását, amit a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 52-53. § – okban előírtak szerint kell megvalósítani. E követelményt figyelembe véve készült a tanügyi dokumentum.

  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el.

  A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 43.§ (2) bekezdése alapján egyszerű többség szükség.

  Határozat javaslat

  Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva jóváhagyja a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógia Szakszolgálat 2012/2013. tanév 2012. évre szóló – határozat mellékletét képező – tantárgyfelosztását.

  Határozatról értesítést kap

  Polgármester

  Intézményvezető

  Irattár

  Tárnok, 2012. november 7.

  Bagdiné Dudog Orsolya

  intézményvezető