BESZÁMOLÓ A KÉPVISELO-TESTÜLET 2012. DECEMBERI ÜLÉSÉROL

  55

  Napirend előtt Szolnoki Gábor polgármester összefoglalta az 2012-es esztendő legfontosabb történéseit:

  Az elmúlt esztendő önkormányzatot érintő változásai a rendszerváltás idején bekövetkezett változásokhoz hasonlíthatók. Az elmúlt 22 év alatt egyre több feladatot és egyre kevesebb központi finanszírozást kaptak az önkormányzatok. Az elmúlt 22 év tapasztalatai, előnyei és hibái, igényei alapján a 2012-es évben a kormányzat nekifogott az önkormányzat reformjának.

  A 2011-2012. években olyan jelentős jogszabályi változások következtek be, amelyek nagymértékben befolyásolták az önkormányzat jogszabályalkotási tevékenységét és a hivatal, az intézmények munkáját. A megváltozott jogszabályok és helyi „vetületük”:

  – Magyarország alaptörvénye

  – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (részben hatályos, teljes szöveg 2013. január 1.)

  helyi rendeletek felülvizsgálata, tiltott közösségellenes magatartások szabályozása, folyamatos nagy mennyiségű adatszolgáltatási kötelezettség igen feszített határidőkkel

  – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

  vagyongazdálkodási koncepció, vagyonrendelet felülvizsgálata

  – közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

  új közszolgálati adatrendszer felállítása, helyi rendelet módosítása

  – a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

  2012. április 15. utáni szabálysértési cselekmények megyei járáshivatalhoz kerültek

  helyi jogszabályalkotás szabálysértési tényállás megállapítására megszűnt

  – az államháztartásról szóló 2011. CXCV. tv., 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (államháztartási törvény végrehajtása)

  A gazdálkodási, költségvetési rendszer teljes átalakítása 2012. január 1-jével

  – nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv.

  közoktatási rendszer átalakítása, döntés az iskola üzemeltetéséről

  – 2012. január 1. napjával hatályba lépett az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása.

  ebösszeírás kötelező elrendelése képviselő-testületi hatáskör

  – nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény

  megállapodás megkötése nemzetiségi önkormányzatokkal, a testületi szervezeti és működési szabályzat módosítása a törvényi előírásnak megfelelően

  – 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

  polgármesteri feladatok, adatszolgáltatási kötelezettség

  – 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról

  döntések alkotmánybírósági megtámadhatóságának megváltozása

  – 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

  Érd Megyei Jogú Város 2013. január 1-jétől

  – 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról

  egyes jegyzői feladat- és hatáskörök átadása a járáshivataloknak, május óta folyamatos adatszolgáltatás – személyi, tárgyi, dologi, helyiség – megállapodás megkötése

  – 2012. évi CXVIII. törvény egyes szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

  Erzsébet-utalvány bevezetése egyes szociális juttatásoknál

  – 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről

  – 2011. évi CCII. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról

  az önkormányzatok hitelfelvételének szigorú szabályozása

  – 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

  díjak központi szabályozása, tulajdonviszonyok szabályozása

  A jegyzői feladatokat érintő kormányrendeletek felsorolását, azok terjedelmére tekintettel nem részletezzük.

  A jogszabály változásokkal érintett helyi rendeletek:

  – 1/2012. (II.14.) számú önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

  – 6/2012. (II.10.) számú az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 41/2007. (XII.21.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

  – 10/2012. (III.23.) számú Önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

  – 21 /2012. (IX.14.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

  – 20/2012. (IX.14.) számú a tiltott, közösségellenes magatartásokról

  – 19/2012. (IX.14.) önkormányzati számú rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről

  – 16/2012. (VI.21.) számú önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2010. (X.14.) számú rendelet módosításáról

  – 17/2012. (VI.21.) számú az önkormányzati biztosról szóló 14/1999. (XI.9.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

  törvényi kötelezettségen alapuló képviselő-testületi döntések:

  – vagyongazdálkodási koncepció (2012. június),

  – együttműködési megállapodás nemzetiségi önkormányzatokkal (2012 .július 1.)

  – ebösszeírás elrendelése (2012. év),

  – iskola átadás (2012. szeptember 30. döntés),

  – intézmények alaptó okiratainak módosításai az ÁHt. és Ávr. szabályainak megfelelően,

  – megállapodás megkötése kormányhivatallal az átadott feladatokhoz átadásra kerülő tárgyi eszközök, helyiségek kérdésében (2012. október),

  – polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása.

  Hivatal adatszolgáltatási kötelezettsége a kormányhivatal felé a járáshivatalok kialakítása, az önkormányzati feladatok átadása

  – az iskola átadásával kapcsolatos adatszolgáltatások

  – jegyzői államigazgatási feladatok átadásával kapcsolatos adatszolgáltatások (személyi, tárgyi, dologi kiadások, napi jelentések)

  – közszolgálati ellenőrzés, vagyonleltár ellenőrzés,

  – polgárvédelmi feladatok adatszolgáltatása polgármester feladatkörében

  A gazdálkodási szabályok megváltozása 2012. január 1. napjával Áht. és Ávr. szabályai alapján:

  – önálló költségvetés az önkormányzat és a hivatal részére, önálló adószámmal és számlaszámmal, önálló elszámolással, kötelezettségvállalással, vagyonnyilvántartással

  – költségvetési rendelet címsorainak változása (hivatal, önkormányzat külön költségvetési sor, külön költségvetés, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés változása)

  – az intézmények önálló számlaszámmal, adószámmal rendelkeznek, a kifizetések saját számlájukról történnek,

  – jegyző pénzügyi ellenjegyzői jogosítványának megszűnése a törvény erejénél fogva,

  – alapító okiratok, szmsz-ek módosítása az új szabályoknak megfelelően

  Ebben az évben gyakorlatilag 17 törvényi változás történt, az Alaptörvénytől kezdve az önkormányzatokról szóló törvény, a nemzeti vagyonról, közszolgálati tisztviselőkről, szabálysértési nyilvántartási rendszerről, államháztartásról, nemzeti köznevelésről, állatok védelméről, nemzetiségek jogairól, katasztrófavédelemről, alkotmánybíróságról, kéményseprő-ipari közszolgáltatásról, járások kialakításáról szóló törvények, valamint a szociális tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról, Magyarország gazdasági stabilitásáról, víziközmű-szolgáltatásáról szóló törvény. Mindezek a változások pedig érintették az önkormányzat, a képviselő-testület rendeletalkotási munkáját is, ebben az évben ezek folyamatos követése, a változások helyi rendeleti követése, az új rendeletek megalkotása nagyon sok feladatot adott.

  De nemcsak a törvények változtak meg az elmúlt időben, hanem az önkormányzattal kapcsolatos ellenőrzés és a számonkérés is napi szintű lett. Minden felettes szerv vizsgál valamit, napi szintű lett az adatszolgáltatási kötelezettség, az önkormányzat teljes működését érintő kérdésekben, ráadásul általában azonnal, érteni kell ez alatt az este megjövő reggeli határidős kérdések rendszerességét. És ez még folytatódni fog.

  A januártól működő járási rendszerrel az államreform, a közigazgatási reform harmadik szakasza kezdődik meg. A reform 2010-ben a központi államigazgatással kezdődött, majd a kormányhivatalok megalakulásával folytatódott, és a most kialakított járási hivatalokkal válik teljessé.

  2013. január 1-jével az államigazgatási feladatok egy része átkerül a járási hivatalokhoz, a helyi ügyek azonban megmaradnak az önkormányzatoknál. A járási hivatalok végzik az okmányirodai, gyermekvédelmi, gyámügyi, egyes szociális és támogatási feladatokat, valamint bizonyos köznevelési igazgatási, kommunális és állategészségügyi feladatokat. A kormányzat tervei szerint a jövő év végére mindenhol kormányablakok váltanák fel az okmányirodákat

  A járások és az ahhoz rendelt járási kormányhivatalok kialakítása zajlik az ország minden településén, így Tárnokon is. Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a Pest Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodása alapján az átadott ügyeken túl a tárnoki Polgármesteri Hivatal 5 fő köztisztviselőt és 3 irodát az ahhoz kapcsolódó felszerelési és berendezési tárgyakkal együtt ad át a kialakítandó érdi járásnak. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal „A” épületének 3 irodáját 2013. január 1-től a Kormányhivatal munkatársai foglalják el.

  A mai napon, a testületi ülés előtt ismerhettük meg a kormányhivatal vezetőjét, Bánsághy Balázs urat, január másodikán pedig megtörténik az átadás-átvétel is.

  Az elmúlt időszakban ezért mérhetetlenül sok feladat szakadt a Polgármesteri Hivatal, a Képviselő-testület nyakába. Azon kívül, hogy nekünk a fizikai munkákban is jeleskednünk kell (csatornát kell építenünk, működtetni kell az intézményeinket), azon kívül gyakorlatilag nincs olyan része az életünknek jogszabályi tekintetben, ami ne változott volna meg. Ez pedig kevésbé látványos, kevésbé látható a lakosság részére.

  Ekkora változás az önkormányzatiság léte óta az önkormányzatokat nem érintette. Bíznunk kell abban, hogy ezt a feladatot jól fogjuk elvégezni, és ha végre elindul a megváltozott világ, az működni is fog és mi felkészülten tudunk dolgozni abban. Türelmet kérek képviselő-társaimtól is, a lakosságtól is, mert azon kívül, hogy feltúrják az utcájukat, amit ők nem tudnak, feltúrják a közéletüket is, és minden átalakul körülöttük. Nekünk pedig nem csak a gazdasági versenyben, de ebben is az élen kell lennünk, mert a sok munka, a felkészültség, nagyobb erőt, nagyobb önbizalmat ad számunkra az új rendszerben. Lehet az új rendszert kritizálni, lehet szeretni vagy nem szeretni, a törvények és szabályok betartása azonban hivatásbeli és választott tisztségviselői kötelességünk. Csak a törvények és szabályok megértése és elfogadása, azok tiszteletben tartása, jelenthet számunkra biztos alapot a jövőbeli munkáinkra.

  De e változások közepette természetesen helyi munkavégzés sem lassult le, sőt, igen nagy lendületet kapott mind a tárnoki, mind a térségi munka.

  A csatorna pályázat Uniós határozata alapján átalakítottuk az Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. (ÉTV), működését, megalakítottuk és elindítottuk az új csatornaszolgáltató céget, az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft-t (ÉTCS). További két új, térségi önkormányzati céget is alapítottunk, az Érd és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulást (ÉTSZH) és az Érd Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-t (ÉTH).

  Továbbra is lendületes ütemben halad a vasútállomás építése, sok megakadás, váratlan körülmény után a végéhez közeledik az építkezés. A kivitelezők tájékoztatása szerint 2013 nyarára várható a teljes műszaki átadás, természetesen már az előtt használható lesz az állomás. Ezen a területen továbbra is folyamatos a kapcsolattartás a kivitelezővel és a lakossággal,

  Megkezdődött településünk történetének legnagyobb közműberuházása, a teljes belterületi csatornázás megvalósítása. Túl vagyunk a tanuló időszakon, és el kell mondanom, nagyon sok kellemetlenséget okoztak egyes alvállalkozók a településen. Természetesen az is tény, Tárnokon indultak el legkésőbb a munkák, de ennek ellenére a tegnapi adatok alapján a teljes csatornaépítési hosszúság 30%-val mára elkészültek. Ez pedig jó teljesítmény. A lakosság jelzései az építkezési területekről folyamatosak, kialakult az a rendszer, ami a leggyorsabban köti össze a bejelentéseket a fővállalkozóval illetve a munkákat felügyelő és ellenőrző mérnöki csapattal. Sok tapasztalatot szereztünk az elmúlt néhány hónapban, ezeket értékelve, a tapasztalatokat felhasználva vágunk majd bele a jövő esztendőben az építés folytatásába.

  November 28-án végre aláírásra került az energetikai korszerűsítési pályázat közbeszerzési eljárásának nyertes vállalkozásával a szerződés, ezzel nyolc önkormányzati épület korszerűsítése kezdődhet meg. A beruházás meghaladja a 190 millió Ft-ot, amiből a támogatás mértéke 143 millió forint, önkormányzati önrészünk pedig 47 millió forint. Az utóbbi évtizedek legjelentősebb intézményi-felújítási beruházása kezdődik most el, ami alapvetően az energia hatékonyságra koncentrál. A külső hőszigetelések, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés csökkenő energia költségeket eredményez, ez pedig hosszú távú megtakarítást biztosít költségvetésünknek. Ráadásul ezzel kényelmesebb, komfortosabb környezetet alakítunk ki, ami leginkább a két épületben tanuló több száz iskolásunknak, és természetesen tanáraiknak jelent majd jobb tanulási illetve munkakörülményeket.

  A pályázatokkal kapcsolatos adat az is, hogy sikeresen lezárult a Művelődési Ház illetve hulladéklerakó rekultivációs pályázata, az eljárások eredményesek és szabályosak voltak, a 250 millió forint értékű beruházások ma már településünk vagyonának részei.

  A nagy változások közepette a legnagyobb figyelem középpontjába az önkormányzatok adósságkonszolidációja került. A fejlesztési kötvényünk kibocsátása kapcsán ez bennünket is érint.

  A kormány döntése nyomán az ötezer fő felett legalább 40 százalékos mértékben vállalja át az állam az adósságot. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások január hónapban kezdődnek meg, a részletes elemzések és adatok a tárgyalásra elkészültek, azt már megosztottuk országgyűlési képviselőnkkel is.

  Az elmúlt 10-12 évben az önkormányzati szférából kivont 1000-1100 milliárd forint jelentősen szűkítette a települések mozgásterét, s ez nagyban hozzájárult a hitelfelvétel növekedéséhez, Különös tekintettel arra, hogy az elégtelen finanszírozás miatt az önkormányzatok nem tudtak volna élni az uniós források lehívásának lehetőségével sem. A mi esetünkben sem lett volna mód például a csatornázási önrész biztosításának külső forrás igénybevétele nélkül. Természetesen a kötvényből finanszírozott fejlesztéseknek köszönhetően ezek a beruházások jelentős vagyonnövekedést eredményeztek.

  Végezetül szeretném megköszönni minden képviselőtársamnak, intézményeink vezetőinek és dolgozóinak, a Polgármesteri Hivatal munkatársainak az esztendőben végzett munkáját.

  Azt nem tudom megmondani, hogy mit hoz a jövő, azt viszont látom, hogy ilyen kemény esztendő az önkormányzat életében nem volt az utóbbi évtizedekben. A feszített munka során pedig természetesen kialakultak feszültségek, előtérbe kerültek aggodalmak és félelmek, de ezzel kapcsolatban csak azt a gondolatot ismételném meg, ami elhangzott a csatornázási lakossági fórumon. Ez a hatalmas változás, amiben ma vagyunk, próbára teszi közösségünket.

  A változás alól kibújni, azt kikerülni nem lehet, egy lehetőség van, haladni vele és a lehetőségeink szerint hasznunkra fordítani azt. Ha a közösségünk erős, ha méltó a jövőre, akkor ezekből a változásokból megerősödve kerülünk ki.

  A nagy változás küszöbén pedig számomra ez az egyetlen alternatíva: bízom képviselőtársaimban, a települési vezetésben, intézményvezetőinkben, köztisztviselőinkben és közalkalmazottainkban, valamennyi önkormányzati dolgozóban és Tárnok lakosságában. Együtt, összefogva, a válság közepette, és a változások közepette sikeres település lesz Tárnok.

  Negyedik éve immár, hogy év végén elmondhatjuk, ebben az évben sem adtak sem az önkormányzatnak, sem az embereknek semmit egyszerűen és könnyen. Gazdasági, társadalmi válság közepette minden tervet átírt valami új szabály, minden fogaskerék közé kerültek homokszemek, az önkormányzatok munkájával kapcsolatban minden átalakult, megváltozott.

  Azonban minden gazdasági gond, társadalmi változás ellenére fejlődni tudott településünk.

  A számvetés percei ezek, ezért arról is szólnom kell, hogy ezek a munkálatok nagyon komoly áldozatvállalásra kényszerítették a lakosságot. De elérkezett az esztendő vége, és értékeljük azt, amit elhagyunk. Minden ilyen pillanatban elmondhatjuk, lehetett volna még több, szebb, jobb vagy nagyobb, és vannak elmaradásaink is. A ma üzenete azonban az, hogy meg kell becsülni mindent, ami előre visz bennünket.

  Amikor pedig az esztendő utolsó napján éjfélt üt az óra és felcsendülnek a Himnusz hangjai, tiszta szívvel koccinthatunk az elmúlt és az eljövő esztendőre. Nyugalommal tekintve az elvégzett munkára és bizalommal nézve előre, mert terveink és munkáink alapján, a válság ellenére Tárnok fejlődik.

  A beszámoló végén megköszönte e képviselő-testület minden tagjának munkáját , majd Radics Ernő alpolgármester átvette a díszpolgári cím mellé járó plakettet. Arra az időre ugyanis, amikor megkapta e címet, nem készült el az érme, így azt most pótolták.

  A beszámolót a képviselők 8 igen szavazattal elfogadták.

  A következő napirendben a képviselők döntöttek az átmeneti gazdálkodás rendjéről, vagyis a 2013. évi költségvetés elkészültéig terjedő időszak gazdálkodásáról, amely időszak alatt csak a már meglévő, ismert feladataira költ az önkormányzat, újabb feladatot nem lehet kijelölni. Az előterjesztést a testület 8 igen szavazattal elfogadta.

  Ezek után a képviselő-testület 8 igen szavazattal hatályon kívül helyezte az előző hónapban elfogadott, a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló rendeletet. Erre azért volt szükség, mert az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt a törvényt, amely ennek a rendeletnek a jogi alapját megteremtette. A megsemmisített törvény a szándék szerint a helyi közösségeket hatalmazta volna fel a helyi együttélés szabályozására és az azt megsértők szankcionálására. Azonban ennek alapján olyan szélsőséges helyi szabályozások születtek, hogy a törvényt meg kellett semmisíteni, s így a helyi rendeleteket is.

  Harmadik napirendi pontként megváltoztatták a polgármesteri hivatal, a Mesevár Óvoda és a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat alapító okiratát. Erre a törvényi változások átvezetése miatt volt szükség, s az előterjesztést a képviselők 8 igen szavazattal elfogadták.

  A következőkben a Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. beszámolóját hallgatták meg a képviselők a közművelődési feladatok ellátásáról. Mint az ismeretes 2012. július 1-jétől a Tárnoki Köz-Ért Kft. vette át a művelődési ház irányítását. Ahogy azt Szolnoki Gábor polgármester hangsúlyozta, sikeres változásokat élt át a művelődési ház az esztendőben. Először intézményvezető-váltást, majd azt, ahogy önálló intézményből a Kft fenntartásába került.

  Az elmúlt fél évről Cseresnyés Attila, a Tárnoki Köz-Ért Kft. ügyvezetője elmondta, a munkatársaknak köszönhetően a váltás minden zökkenő nélkül zajlott le. Új rendezvényötleteket valósítottak meg és több fejlesztést is végrehajtottak a művelődési házban. Ezek nem látványos fejlesztések voltak, hanem a hangtechnikai berendezést érintették, ám így jelentősen javult a hangminőség is a nagyteremben, illetve az, ami eddig 1 óra szerelgetést igényel, most egy kattintással megoldható.

  Az ügyvezető kiemelte, hogy az elvárásoknak megpróbálnak megfelelni és kulturális meglepetésekkel is készülnek a következő évre.

  A testületi ülésen ezután elhangzott, nem szabad lemondani a komplett nagy épület megépítéséről sem, és az emelet befejezéséről sem. A polgármester hangsúlyozta, hogy a művelődési ház a közösségépítés kitűnő helyszíne és buzdította a képviselőket, hogy minél többször látogassák programjait, amelyeket 2012-ben 13.000 ember látogatott.

  Ezután a képviselők 8 igen szavazattal 13 millió forint támogatást szavaztak meg a közművelődési feladatok ellátására.

  Ezután találkozott hivatalosan utoljára munkáltatóként a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sportiskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójával a képviselő-testület, mert január elsejétől a pedagógusok munkáltatója az állam lesz. Ez alkalomból a tantestület nevében az igazgató asszony egy az évet megörökítő DVD-vel ajándékozta meg a képviselőket.

  Az ülésen Szolnoki Gábor polgármester felidézte azt a 2007 óta tartó időszakot, amely az iskola körül nem volt mentes viharoktól, vitáktól sem, ám aminek a végére két éve erős vezetése lett az iskolának, jó pedagógiai program alakult ki, és így a gyermeklétszám is növekedett az intézményben. Ahogy a polgármester fogalmazott, ez nem kevés papírmunkával is járt, és várhatóan az állam, a tankerület is hasonlóan sok kimutatást és egyebet követel majd az igazgatótól, így Bagdiné Dudog Orsolya biztosan hasznát veszi annak a táskának, amellyel a már majdnem korábbi munkáltató, vagyis a képviselő-testület szeretné megköszönni a munkáját.

  A következő napirendi pont a képviselő-testület 2013-as I. félévi munkaterve volt, amelyet a képviselők 8 igen szavazattal elfogadtak.

  Ugyancsak 8 igen szavazattal döntöttek a képviselők arról, hogy meghosszabbítják Érd Megyei Jogú Várossal a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására szóló szerződést és a szolgáltatásra 600 ezer forintot különítettek el.

  (halmos)