Döntés az önkormányzat adósságkonszolidációjáról

  119

  Magyarország 2013. évi kötségvetési törvénye értelmében arról, hogy egy-egy település részt kíván-e venni az állami adósságrendezésben, a képviselő-testületeknek legkésőbb 2013. február 28-ig határoznia kell. Tárnok természetesen részt kíván venni az adósságkonszolidációban, ezért Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete februári ülésén tárgyalja az önkormányzat adósságkonszolidációjáról szóló előterjesztést, az alábbiak szerint:

  1.

  A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni.

  2.

  A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál.

  3.

  A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról.

  4.

  A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:

  a)

  megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és intézkedéseket;

  b)

  az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) bekezdésére figyelemmel – az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át;

  c)

  a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti megállapodásokat kösse meg.

  5.

  A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet.

  Polgármesteri Titkárság