BESZÁMOLÓ A KÉPVISELO-TESTÜLET 2013. FEBRUÁRI ÜLÉSÉROL

  73

  Napirend előtt Szolnoki Gábor polgármester beszámolt az önkormányzatot érintő adósságkonszolidációs tárgyalásokról. Mint kifejtette, Tárnok adósságállományának 60 százalékát már most átvállalná az állam, ám önkormányzatunk ennél nagyobb arányt szeretne elérni, amire egy értelmezési kérdés tisztázása után esély is lehet. A tárgyalások folynak, a döntésre júniusig van lehetőség.

  A beszámolóban elhangzott, hogy folyik az önkormányzati tulajdonú középületekben a nyílászárócsere.

  A polgármester beszámolt arról, hogy az FKF 100 %-os szemétszállítási díjemelést akarna 2013-ban, ám azt az önkormányzat nem fogadja el. Szolnoki Gábor hangsúlyozta, hogy 2014-től a szemétdíj hatósági áras lesz, azonban a település csak egy szolgáltatóval szerződhet a települési hulladékszállításra, ám az FKF a szelektív gyűjtést, amely folyik Tárnokon, nem akarja vállalni. Jelenleg pedig – épp a szelektív gyűjtés miatt – több szolgáltató végzi a hulladékgyűjtést.

  Ezután Radics Ernő alpolgármester beszámolt a településünkön folyó idegenforgalmi-turisztikai projektről. Eszerint a Társadalomtudományi Kutatóintézetnél gyakornokoskodó végzős hallgatók az úgynevezett Tárnoki Ösvény Projekt beárazásán dolgoznak.

  A beszámolót a képviselők 9 igen szavazattal elfogadták.

  A következő napirend Tárnok 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotása volt. Ennek megalkotásakor a hivatal 60 százalékos állami adósságátvállalási mértékkel számolva nagyon szigorú költségvetést állított össze. Ennek ellenére vannak benne olyan feladatok, amelyeket egyelőre nem tud a hivatal felmérni. Az egyik ilyen az egész település közétkeztetést ellátó konyha sorsa. Az ugyanis most az iskolában üzemel, ám lehetséges, hogy új működési engedélyt kell kérni a további működtetéséhez, s annak költségei előre nem láthatók. Az biztos, hogy új konyha építése olyan költséget jelentene, amelyre jelenleg Tárnoknak nincs pénze.

  „A költségvetési rendelet elkészítésekor a hivatal számba vette a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatokat, az azok ellátásához szükséges költségeket, valamint az önkormányzat várható bevételeit.

  Az önkormányzati feladatok ellátása tekintetében az önként vállalt feladatokhoz az ellátáshoz szükséges mértékben rendelték a pénzügyi forrásokat, de a tavalyi szinten történő ellátásról a 2012. évi zárszámadás és a 2012. évi pénzmaradvány ismeretében tud dönteni a testület.

  A bevételek tervezésekor 3 telek értékesítésével számoltunk, amely telkek pályáztatása folyamatban van, de az elmúlt évben sem jelentkezett rá vevő.

  Ugyancsak bevételként került tervezésre a csatorna-közműépítés „bekötési” díja, amelyből 2012. évben 20 millió forint került befizetésre a lakosság által, és 2013. évre 120 millió forintos követelést tartunk nyilván. Amennyiben ez az összeg befolyik, fedezi az ez évi tőke- és kamattörlesztést.

  Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elkészítésekor a várható hitelkonszolidáció után fizetendő 2013. évi kamat és tőketörlesztéssel számoltunk, ez a tényleges megállapodás megszületése után még változhat.

  A közétkeztetés biztosítására a jelenlegi konyha üzemeltetési költségeivel számoltunk (személyi juttatás), a várható térítési díjbevétel mellett. Várhatóan a térítési díjak emelésére mindenképpen szükség lesz. Amennyiben az ÁNTSZ az új szervezeti egységként működő konyha működését feltételekhez köti, annak fedezetét is a 2012. évi pénzmaradvány terhére tudja csak a képviselő-testület megteremteni.

  Komoly terhet jelent a KIK számára fizetendő 23 millió forintos „üzemeltetési hozzájárulás” , amelyet az iskola működtetésének átadása miatt kell fizetnie az önkormányzatnak. (Ennek fedezetét jelenti a 3 betervezett telek eladás). A képviselő-testületnek számolnia kell azzal, hogy ez a megállapított hozzájárulás csak augusztus végéig került megállapításra, ennek emelése is előfordulhat a későbbiek folyamán.”

  Ahogy a vitában Simon Mária jegyző hangsúlyozta, nagyobb hangsúlyt fektetnek a kintlévőségek behajtására, illetve például a térítési díjak, vagy a víziközmű díjak beszedésére. Utóbbival kapcsolatosan Bánovics István képviselő megjegyezte, hogy mi a helyzet azokkal, akik egy összegben, de csak a csatorna elkészülte után akarják a közműfejlesztési hozzájárulást befizetni. Válaszként elhangzott, hogy a hozzájárulást minden érintett lakónak kötelező befizetnie, és azt – többször hosszabbított türelmi idő után – adók módjára kell a településnek hajtania. Ugyanis részben ebből a pénzből is fizeti ki Tárnok a csatornaépítés költségeiből a településre eső részt.

  A rendeletet 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a képviselők elfogadták.

  A törvényváltozások miatt módosítani kellett Tárnok szociális és gyermekvédelmi ellátásokat szabályozó rendeletét is, amely a szociális bizottság munkáját egyszerűsíti.

  A módosítást a képviselők 9 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták.

  A következőkben a képviselők az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos kötelező döntéseket hozták meg 9 igen szavazattal. Kinyilvánították, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel Tárnok az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. A képviselő-testület kijelentette, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. Emellett felhatalmazták a polgármestert, hogy kösse meg az adósságkonszolidációs megállapodást a Magyar Állammal.

  Ugyancsak 9 igen szavazattal fogadták el a képviselők a polgármesteri hivatal szervezeti átalakulásával kapcsolatos előterjesztést.

  Az építéshatósági társulás munkájáról szóló beszámolót idén utoljára tárgyalta a testület. Ez a feladat ugyanis 2013. január elsejével a Járási Hivatal hatáskörébe került. A 2012. évről szóló beszámolót a képviselő-testület 9 igen szavazattal elfogadta.

  A következő napirendi pontban a három legnagyobb tárnoki sportklubbal megkötendő támogatási szerződésekről szólt. Idén ezek is visszafogottabb támogatásról szólnak. A képviselők a KSK és a Bolha Focitanoda esetében a szerződést 9-9 igen szavazattal fogadták el, míg a Tárnoksprint esetében a szavazás 8 igen és 1 tartózkodás volt.

  A képviselő-testület sürgősséggel tárgyalt arról, hogy szolidaritást vállal az erdélyi magyarsággal a térségi szimbólumok használatával kapcsolatosan. vagyis arról határoztak a képviselők, hogy kerüljön-e ki Székelyföld zászlaja a Polgármesteri Hivatal épületére. A vitában elhangzott, hogy annak évtizedek óta kint kellene lennie. Radics Ernő alpolgármester szerint is legalább tavaly ki kellett volna tűzni Tárnokon a székely zászlót, akkor, amikor Tárnok testvértelepülése, Csíkmadaras polgármesterével levetették a magyar zászlót. Az előterjesztést végül a képviselők 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadták.