Rendhagyó megállapodás – az önkormányzat és a Tárnok Községi Sportkör (KSK) közösen pályázik a sportpálya fejlesztésére

  50

  Történelmi döntés született az önkormányzat Képviselő-testületének csütörtöki ülésén.

  Jelentősége abban áll, hogy az elmúlt évtizedekre visszatekintve az első alkalommal jelentkezett tárnoki egyesület az önkormányzatnál, hogy fejlesztési forrást tud hozni a településre önkormányzati segítséggel, utóbbi pedig azonnal partneri segítséggel állt a kezdeményezés mellé.

  A Tárnok Községi Sportkörnek lehetősége nyílt pályázat benyújtására, amely pályázat keretében a Tárnok, Dózsa György út 152. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő sportöltöző további felújítására és további fejlesztésekre lenne lehetőség. A pályázat elnyerése esetén a pályázott 10 millió forint összeg 30 %-át önrészként az önkormányzatnak kellene biztosítania.

  A lakosság egyértelmű igénye volt az elmúlt években az, hogy a pálya melletti WC-t át kellene építeni, vagy újat kellene építeni, mert a jelenlegi, finoman szólva, nem éppen EU-konform. Itt pedig sok ember megfordul, az új csapat szereplése óta pedig még többen, tárnokiak és más településről érkező emberek. A KSK új vezetése pedig már jelezte, mindenképpen szeretnék a sportolók kiszolgálását biztosító épületek leromlott állagát valamilyen módon javítani.

  A pályázati lehetőségről Szimandl Gábor tájékoztatta a polgármestert, a támogató döntés után pedig azonnal a Sportbizottság elé került az ügy.

  Klemné Zabó Ágnes, a Sportbizottság elnöke: “Bizottságunk egyik legnagyobb, legnehezebb feladata a szűkülő források mellett a sportszervezetek támogatását biztosítani. Ilyen mértékű kerettel természetesen nem rendelkezik a bizottság, de az egyértelmű volt számunkra, hogy az egyesület ilyen igényét támogatni kell. Hiszen az a sport-és szabadidő hasznos eltöltésének helyi körülményeit javítja, ráadásul az egyesület nem csak kér, de még annál többet hoz is Tárnoknak. Követendő példaként tekintünk az egyesület kezdeményezésére, a mai gazdasági körülmények között minden civil- és sportszervezetnek keresnie kell az egyéb pályázati forrásokat is. Ebben az esetben ráadásul a sikeres pályázat esetén megvalósuló fejlesztés önkormányzati vagyonnövekedést is eredményez. Mindezek alapján bizottságunk támogató javaslata került a testület elé.”

  A javaslatot a településfejlesztési bizottság is tárgyalta, Bökönyi Endre a bizottság elnöke is támogatásra alkalmas projektként bocsátotta vitára a kiviteli tervet.

  Radics Ernő alpolgármester: “Pest Megyében, az első osztályban játszó csapatok, ilyen rendezetlen körülményekkel sehol nem látják vendégül a közönséget. Például azt a pálya melletti tábori WC -t már csak végszükség esetén használja az a 350-450 megjelent szurkoló, akik a tárnoki ifjúság eredményére kíváncsiak. A régebbi öltözők, a zuhanyzók is több évtizede felújításra szorulnak, sportolóink színvonalasabb ellátást érdemelnek, mint amit eddig kaptak. Az egészségvédelemről és a higiéniáról nem is beszélve. Tárnok Önkormányzatának ettől az elmaradott állapottól meg kell szabadulnia és a felújítást el kell végeznie.”

  Az előterjesztés vitájában Zombori Ferenc képviselő is támogatta a KSK indítványát azzal a javaslattal, hogy a pályázatot az önkormányzat a maximális, 30 %-os önerő hozzájárulással támogassa.

  Az előkészítő munka után a Képviselő-testület március 21-i ülésén döntésével támogatta a polgármesteri előterjesztést.

  A pályázat beadásán, pontosabban az önerő biztosításán kívül egyéb döntéseket is meg kellett hozni.

  A sportöltöző jelenleg a Polgármesteri Hivatal épületével egy telken van, de a hatályos HÉSZ a telek nagysága már nem teszi lehetővé az épület bővítését. Az építésre akkor van lehetőség, ha a két önkormányzati telek megosztása megváltozik, amelyhez a tulajdonos képviselő-testület hozzájárulása szükséges. A testületi döntést követően lehetőség nyílik a változási kérelem benyújtására az illetékes hatóságokhoz.

  Sikeres pályázat és a beruházás megvalósulása esetén a képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást 5 évig a pályázatban megjelölt cél érdekében fenntartja.

  A döntés értelmében a Képviselő-testület kezdeményezi az ingatlanok új megosztását (telekhatár rendezését), egyidejűleg felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Ennek költségére 300 ezer forintot hagytak jóvá.

  A Képviselő-testület jóváhagyta a Tárnok Községi Sportkörrel kötendő megállapodást és felkérte a polgármestert annak aláírására. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében 3 millió Ft önrészt fejlesztési célú átadott pénzeszközként az általános tartalékkeret terhére biztosított.

  Természetesen ez az összeg keretösszegként értelmezhető, mert a megcélzott maximális, 10 millió forint értékű pályázat önerejét biztosítja. Kevesebb forrás elnyerése esetén a megítélt 30%-os önerő arányosan csökken.

  Az önkormányzat és a KSK, mint fejlesztő közötti megállapodásban rögzítették, hogy a megállapodás célja a sportöltöző fejlesztése, annak érdekében, hogy a KSK által használt önkormányzati sportpályán a labdarúgó mérkőzések megrendezésre kerülhessenek.

  A KSK vállalta hogy ezen célok megvalósítása érdekében az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon az MLSZ-nél megpályázott forrás és az önkormányzat által biztosított 30 %-os önrész terhére az önkormányzattal 2008. áprilisában kötött használati szerződés alapján üzemeltetett sportöltözőt bővíti, illetve felújítja. Vállalja többek között, hogy a beruházást a pályázati kiírásnak és a terveknek megfelelően megvalósítja; a beruházási munka megkezdése előtt és annak kivitelezése során a tulajdonos önkormányzattal egyeztet és a felújítási, bővítési munkákat csak a tulajdonos beleegyezésével végzi el; az önkormányzati támogatással a beruházás megvalósulását követő 3 hónapon belül tételesen elszámol az önkormányzat képviselő-testületének; a beruházás megvalósulását követően a beruházást térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába átadja; illetve a beruházás megvalósítása után az ingatlant a pályázatban kiírt cél megvalósítása érdekében használja és üzemelteti.

  Szolnoki Gábor polgármester: “A szerződés, a megszabott feltételek nagyon komolyak, de a pályázatok esetében a lehető legszigorúbb feltételek mellett a legpontosabb megállapodások megkötése az alapfeltétel.

  A megkötött szerződéssel az elmúlt, változásokkal, gondokkal terhelt időszak után új fejezet nyílik önkormányzatunk és a Tárnoki Községi Sportkör életében, ami szervesen illeszkedik az Otthon Tárnokon Választási Szövetség (OTVSZ) sport- és civil szervezetek támogatásával kapcsolatos programjába.”

  tarnokhir.hu