MAGYAR KÉZMUVES REMEK – PÁLYÁZAT

  170

  1. A pályázat célja

   a magyar kézművesség értékeinek és mestereinek elismerése,

   minőségi kézműipari termékek bemutatása,

   a hazai és külföldi fogyasztók orientálása, a magyar termékek jó hírének

  öregbítése/javítása, illetve

   a magyar kézműiparban a vállalkozói kultúra elmélyítése és piaci helyzetük javítása a magyar kézművesség turisztikai kínálatának gazdagítása, bővítése, illetve bemutatása révén.

  2. A pályázat tárgyát képező termékek köre

  Kézműipari foglalkozás keretében (építőiparban; fémiparban; faiparban; ruházat, textil- és bőriparban; élelmiszeriparban; üveg-, papír-, kerámia- és egyéb iparban) készített – az 1. pontban ismertetett pályázati célkitűzésnek megfelelő – termék, amelyet Magyarországon állítottak elő.

  Széles körből várjuk a jelentkezéseket:

  – valamely hagyományos funkciót, feladatkört ellátó – szakmai,

  mesterségbeli és esztétikai értékekkel bíró – termékek,

  – feladatkörükben technikai, technológiai, formai újdonságokat tartalmazó igényes/színvonalas kézműipari termékek,

  – népművészeti hagyományokat hűen őrző minőségi termékek

  mind egyenlő eséllyel indulnak pályázatunkon.

  Gyakorlati, használati funkcióval nem rendelkező művészeti alkotások nem tartoznak a kiírás témakörébe.

  3. Pályázati feltételek

  Pályázhat minden természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, művészi kézműves, iparművész, aki/amely pályázatban kiírt terméket állít elő (a termék készítőjének nevét minden esetben szerepeltetni kell a pályázatban).

  Amennyiben a pályázó cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó, szerepelnie kell a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (Gktv.) 8/A. § szerinti kamarai nyilvántartásban, vagy igazolnia kell, hogy ilyen kötelezettsége nincs (pl. az agrárkamara tagja).

  Egy pályázó összesen két pályázatot nyújthat be. Egy pályázatban egy termék vagy termékcsalád szerepelhet, ugyanakkor összetartozó tárgyak együttese egy termékcsaládnak számít.

  Korábbi pályázattal nagyrészt egyező pályamű, valamint technológiai eljárás

  nem képezheti pályázat tárgyát.

  A pályázat leadásával a pályázó teljes egészében tudomásul veszi és elfogadja jelen pályázati felhívásban foglaltakat.

  4. A pályázat menete

  A sikeres pályázat előfeltétele a felhívás 5. pontjában megadott határidőig a

  „MAGYAR KÉZMUVES REMEK” elismerő cím elnyerésére című 4 oldalas

  pályázati adatlap kitöltése és elektronikus beküldése, valamint a nevezési

  díj megfizetése.

  A pályázatot tartalmazó teljes dokumentációt 1 (egy) kinyomtatott példányban a pályaművel együtt kell eljuttatni/leadni.Ennek pontos helyéről és idejéről a nevezési határidő után a pályázókat külön tájékoztatjuk (várhatóan: 2013. június 25-26., Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár).

  A beadandó kinyomtatott pályázati dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:

  A termék/termékcsalád rövid leírását legfeljebb egy gépelt oldal terjedelemben.

   Az elismerő kártyához (termékcímkéhez) a melléklet szerinti kitöltött adatlapot.

   A nevezési díj (bruttó összeg) befizetését igazoló bankkivonat vagy postai csekk másolatát.

  Továbbá mellékelni lehet a következőket (nem pályázati feltétel):

   a termék/termékcsalád egészét és jellemző részleteit bemutató fotókat, prospektusokat,

   a termék történetének, ipartörténeti múltjának, kifejlesztésének leírását,

   a termék helyi, tájegységi, regionális kötődésének ismertetését,

   a termék forgalmazhatóságának, a magyar kézműipari kultúrában megjelenő értékhordozó jellegének ismertetését, illetve

   piaci helyzetének ismertetését (eredmények leírása, referenciák felsorolása).

  A pályázati felhívás és az adatlap letölthető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról (www.mkik.hu) vagy igényelhető a Közgazdasági Igazgatóságán, illetve a területi kereskedelmi és iparkamarák irodáiban.

  5. A pályázat határideje: 2013. május 31. (péntek)

  (Kérjük, hogy lehetőleg ne hagyják az utolsó hétre/hetekre.)

  6. A pályázatok elbírálása

  A pályázatokat a kiíró által felkért bizottság bírálja el és dönt a díjak odaítéléséről. A bírálóbizottság munkáját – szükség szerint külön felkért – szakértők is segítik.

  A bírálóbizottság a pályázati terméket/termékcsaládot eredetiben kéri be – ennek pontos módjáról (különösképpen idejéről és helyéről) a kiíró előzetesen értesíti az összes pályázót. A pályázatra benyújtandó termékek

  „előzsűrizésére”, előzetes véleményezésére nincs mód. A termék megtekintésének közvetett vagy közvetlen módjáról, esetlegesen technikai segédeszköz igénybevételéről a bírálóbizottság elnöke dönt. Amennyiben az összetartozó tárgyakat a pályázó külön pályázatként nyújtja be, a bizottságnak joga van ezeket összevonni. A bírálóbizottságnak joga van továbbá a kézműipar körébe be nem sorolható, oda nem tartozó, és/vagy a pályázati célkitűzésnek nem megfelelő tárgyakat visszautasítani, kiállításukról dönteni (a pályázat tehát nem jár automatikusan kiállítási joggal)

  A bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs, a zsűrizésről készült jegyzőkönyv tartalma nem nyilvános. A döntés az ünnepélyes eredményhirdetés előtt nem megismerhető, továbbá a pályaművet beadása után nem lehet visszavonni, sem kiállítását megtagadni.

  A bírálóbizottság az értékelésnél a következőket veszi figyelembe:

  Az elismerő cím elnyerésének feltétele a termék/termékcsalád

  a) eredetisége, egyedisége,

  b) a kivitelezés kiváló minősége,

  c) a funkcióhoz és formához igazodó kiemelkedő esztétikai színvonala,

  d) maradandósága, értékállósága,

  e) turisztikai hasznosíthatósága, értékesíthetősége.

  7. Díjazás

  A bírálóbizottság által a legkiemelkedőbbnek ítélt termékek/termékcsoportok elnyerik a „MAGYAR KÉZMUVES REMEK” elismerő címet, amelyet a cím emblémájával díszített kitüntető oklevél tanúsít.

  Ezen felül a díjazottak számára az MKIK a Zalai Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segítségével 2013 szeptemberében Zala megyében megrendezendő „Kézművesség ezer éve a Kárpát-medencében” c. rendezvényhez kapcsolódó kiállításon és vásáron kedvezményes részvételi lehetőséget is biztosít.

  8. Nevezési díj

  A pályázat nevezési díját idén sokak számára kedvezőbbé tettük:

   a területi kereskedelmi és iparkamarák tagjainak: ingyenes

   a területi kereskedelmi és iparkamaráknál kötelezően regisztrált pályázóknak (de nem tagok): 5.000 Ft + áfa (bruttó 6.350 Ft)

   további pályázóknak: 10.000 Ft + áfa (bruttó 12.700 Ft)

  amelyet benyújtott pályázatonként a jelentkezési határidőn belül, azaz legkésőbb 2013. május 31-ig kell megfizetni a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bankszámlájára átutalással vagy postai csekken.

  Átutalás esetén kedvezményezett neve: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Bankszámla száma: 10300002-20373432-00003285 (MKB Bank). Megjegyzés rovatba kérjük, írják be: „Magyar Kézműves Remek”.

  A már befizetett nevezési összegeket semmilyen esetben sem áll módunkban később visszafizetni. A befizetett nevezési díjról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számlát állít ki, amelyet postai úton küld meg a pályázóknak.

  9. Eredményhirdetés

  A pályázat eredményhirdetésére, valamint a pályaművekből a zsűri válogatása alapján megrendezett kiállítás ünnepélyes keretek közötti megnyitására előreláthatólag 2013. július 15-én (hétfőn) kerül sor. A termékek 2013. július 16. és augusztus 11. között a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban (Budapest, XIV. Városliget, Vajdahunyadvár) megrendezésre kerülő időszaki kiállítás keretében a nagyközönség számára is megtekinthetők lesznek.

  10. A „MAGYAR KÉZMUVES REMEK” elismerő címet elnyert termék ellenőrzése A „MAGYAR KÉZMUVES REMEK” elismerő címet elnyert terméket/termékcsaládot, illetve a cím kizárólagosan ezekre történő használatát az adományozó ellenőrizheti, és ha az/azok minősége nem felel meg a díj odaítélésekor benyújtott termék minőségének, körének, a „MAGYAR KÉZMUVES REMEK” cím nyilvánosan visszavonható.

  A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Közgazdasági Igazgatósága (Szepesvári Orsolya, közgazdasági referens, Kézműipari Kollégium titkára – telefon: 474-51-96; fax: 474-51-97, e-mail cím:szepesvari.orsolya@mkik.hu), valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák.

  Forrás: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara