Pályázat kulturális esemény megvalósítására

  127

  A pályázat célja

  A Play Live Alapítvány a színvonalas élő zenei produkciók támogatása és népszerűsítése céljából született meg. Célunk egy olyan kulturális közeg patronálása mely nem csak szórakoztat, de értéket is közvetít, mindezt természetesen a zenén keresztül.

  Jelen pályázatunk is a fenti cél megvalósítását szolgálja. A beküldött pályázatokat alapítványunk bírálja el. Alapfeltétel, hogy a támogatott műsor kizárólag egy Magyarország területén megrendezésre kerülő koncert legyen. Figyelembe vesszük, hogy a támogatni kívánt műsornak, ki a célközönsége, mi az üzenete és megvalósítható és fenntartható-e? Pályázatunk szigorúan politika és marketing tevékenység mentes, az ilyen jellegű események tárgytalanok és nem vehetnek részt a pályázaton. Mind emellett szívesen látunk olyan pályaműveket melyek egyéni, de megvalósítható elképzeléseket tartalmaznak és egyeznek szervezetünk szellemiségével.

  Sok sikert kívánunk minden résztvevőnek!

  Pályázhatnak: Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, civil szervezetek, magyarországi székhelyű alapítványok, egyesületek, magyarországi természetes személy, egyéni vállalkozók

  Igényelhető támogatás összege: Minimum 100 000 Ft – maximum 500 000 Ft

  Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

  Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2014. január 1.-2014. július 31.

  Finanszírozás módja: előfinanszírozás

  Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kuratórium nem írja elő.

  Az alábbi jogcímekre igényelhető a támogatás:

  – előadói tiszteletdíj,

  – szerzői jogdíj,

  – terembérleti díj,

  – utazási költség,

  – szállásköltség,

  – nyilvánosságot biztosító tevékenységek költsége

  Pályázati feltételek

  Egy pályázó több pályázatot is beadhat. Egy beadott pályázat egy nevezési díjat jelent, tehát ha a pályázó több pályázatot kíván beadni, ebben az esetben arányosan nő a nevezési díj összege is.

  A pályázat benyújtásának módja

  A Pályázati Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Pályázati Adatlap minden kérdésére választ adva, magánszemélyek esetében aláírással, vagy szervezetek, gazdasági társaságok esetében cégszerű aláírással ellátva kell benyújtani.

  A pályázathoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonatot és társasági szerződést vagy alapító okiratot, természetes személy esetén a személyigazolvány és lakcímkártya fénymásolatát. Továbbá csatolni kell a nevezési díj megfizetését igazoló dokumentumot.

  A pályázatot postai és elektronikus példányban, e-mailen is el kell az Alapítvány számára juttatni. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről.

  Postai úton: 1156 Budapest, Nyírpalota út 42. 2/6.

  Elektronikusan: playlivealapitvany@gmail.com

  A benyújtás határideje: 2013. november 15. 24:00

  A határidőn túl nincs lehetőség pályázatot benyújtani.

  Nevezési díj: A pályázó nevezési díj címen 12 700 Ft-ot köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Pályázni csak a nevezési díj egyidejűleg befizetésével lehet. A pályázathoz csatolni kell a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

  A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre.

  Nevezési díj megfizetésének rendje:

  A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány 1010388104781200-01003006 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

  Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a “pályázat” jeligét.

  A pályázat elbírálása:

  A pályázatokat a Play Live Alapítvány kuratóriuma a pályázati felhívásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 30 napon belül elbírálja. A kuratórium döntéséről a pályázók a döntést követő legkésőbb 10 napon belül felhasználói fiókjukon keresztül értesítést kapnak.

  Elbírálás szempontjai:

  – a projekt mérete, hatóköre, nyilvánossága,

  – a projekt művészi és technikai színvonala,

  – a projekt szervezőinek és/vagy előadóinak korábbi tevékenysége.

  Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

  A projekt megvalósulásának ismertetését, az elért hallgatóság számát és összetételét, a szakmai visszhang mértékét, az események média megjelenését.

  Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

  – az eredeti érvénytelenített bizonylatokról készített hitelesített másolatokat,

  – 100 000 Ft fölötti vásárlás esetén három árajánlatot szükséges kérni, és abból a legkedvezőbbet választani. Ha nem azt választja a pályázó, amely a legkisebb végösszeget tartalmazza, ebben az esetben indokolni szükséges, mi volt az oka a magasabb áru termék megvásárlásának,

  – a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, értékhatártól függetlenül.

  A kuratórium által támogatott pályázat megvalósítására, a Play Live Alapítvány a támogatottal Támogatási Szerződést köt, a támogatási döntéstől számított 30 munkanapon belül.

  Érdeklődni lehet: playlivealapitvany@gmail.com

  http://playlive.5mp.eu/