Az aláírásgyűjtés adatvédelmi követelményeiről – a személyes adattal való visszaélés bűncselekmény

  140

  Az aláírásgyűjtés adatvédelmi követelményeiről

  Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

  2011. évi CXII. törvény alapján

  1.) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

  2.) Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy törvény, illetve annak felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet elrendeli. Különleges adat kezeléséhez az érintettnek írásban kell hozzájárulnia

  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

  3.) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

  4.) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az adatgyűjtés tényének, az érintettek körének, az adatgyűjtés céljának, az adatkezelés időtartamának, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személyének, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségei ismertetésének, valamint az adatkezelés nyilvántartási számának (amennyiben az adatkezelés bejelentés köteles) közzétételével.

  5.) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

  6.) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

  Az érintettek jogai a jogsértő adatkezeléssel szemben

  7.) A jogsértő adatkezeléssel kapcsolatban tehát az érintett részére az Infotv. az alábbi lehetőségeket biztosítja:

  a) kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását;

  b) az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen;

  c) az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat;

  d) az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

  Az adatvédelmi nyilvántartás

  8.) A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az adatkezelő – a kötelező adatkezelés kivételével az adatkezelés megkezdése előtt – kérelmezi a Hatóságnál. A kötelező adatkezelés, valamint az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a jogszabályban meghatározott adatokat.

  9.) A Hatóság az adatkezelést a kérelem megérkezésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a meghatározott adatokat. Ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint megkezdheti.

  10.) A Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó határozatának tartalmaznia kell az adatkezelés nyilvántartási számát, amelyet az adatkezelőnek az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni. A nyilvántartási szám az adatkezelés azonosítására szolgál, és nem tanúsítja a nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét.

  Személyes adattal visszaélés bűncselekmény

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény a személyes adattal visszaélést büntetni rendeli: „a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja.”

  Ugyanígy büntethető, aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen sérti.

  Ezen bűncselekmény háttérszabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

  Infotv. általi szankcionálás

  A Btk. ezen szabályával a jelentős érdeksérelem bekövetkeztével járó, illetve a haszonszerzési célból elkövetett visszaéléseket szankcionálja.

  A bűncselekményi szintet el nem érő jogosulatlan adatkezelésekkel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági eljárásban hozott határozatával 10.000.000 Ft összegig terjedő bírságot szabhat ki.

  Polgármesteri Titkárság