Tárnok, Mesevár Óvoda Intézményvezetői pályázat

176

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mesevár Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 08. 01-2026. 07. 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2461 Tárnok, Templom utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, , /egyetemi szintű végzettség és óvodapedagógus szakképzettség, valamint pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, – legalább négy év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, – magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása, – a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         – az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

•         – az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, a pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,

•         – a pályázó legalább négy év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlatát igazoló munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, ellátott feladatok feltüntetésével),

•         – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

•         – a pályázó szakmai önéletrajza,

•         – a pályázó aláírt, eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),

•         – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beleznai Enikő nyújt, a 06203251258 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Tárnok Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7101/2021. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokról Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Tárnok Nagyközség Önkormányzatának honlapja

•         Mesevár Óvoda honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. április 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.